iOS深色模式适配

码农公社  210.net.cn   210是何含义?10月24日是程序员节,1024 = 210、210既 210 之意。

直接在info新加一个字段

User Interface Style

设置值为

Light

适配深色模式  

适配深色模式info里面的那个字段就不用添加了

但是需要在每个UIWindow,UIViewController,UIView里面增加下面的这个方法  

-(void)traitCollectionDidChange:(UITraitCollection *)previousTraitCollection

在这个方法里去判断和更改当前界面所有元素的颜色  

我专门做了一个单例,把应用程序中的所有颜色都单独保存起来  

还有两个方法,分别是把所有的颜色改成与之对应浅色或深色  

其实就是一个Color,浅色是一种色值,深色是另外一种色值,一个应用程序可以定义多个Color  

应用程序所有的颜色都从这个单例上取  

到时候调一下单例只需要把界面刷新一下就行了


-(void)traitCollectionDidChange:(UITraitCollection *)previousTraitCollection
{
    [super traitCollectionDidChange: previousTraitCollection];
    if (@available(iOS 13.0, *))
    {
        if(UITraitCollection.currentTraitCollection.userInterfaceStyle == UIUserInterfaceStyleDark)
        {
            [[Color darkColor] setDarkColorArray];
            LRLog(@"暗黑模式");
        }
        else
        {
            [[Color darkColor] setBrightColorArray];
            LRLog(@"正常模式");
        }
        UIWindow* window = [[[UIApplication sharedApplication] delegate] window];
        [self.navigationController.navigationBar setTitleTextAttributes:@{NSForegroundColorAttributeName:[Color darkColor].dataColor2,NSFontAttributeName:[UIFont systemFontOfSize:18]}];
        [self.navigationController.navigationBar setBackgroundImage:[UIImage imageWithColor:[Color darkColor].backColor] forBarMetrics:(UIBarMetricsDefault)];
        [self.navigationController.navigationBar setShadowImage:[UIImage imageWithColor:[Color darkColor].backColor]];
        [self.navigationController.navigationBar setBarTintColor:[Color darkColor].backColor];
        window.backgroundColor=[Color darkColor].backColor;
        self.view.backgroundColor=[Color darkColor].backColor;
    }
}

接下来就是图标的适配了  

图标的话是需要准备两套的  

一套白色的一套黑色的  

或者准备一套用的时候自己把颜色给改掉  

一套黑的一套白的按照以下多加个图片就行了

cccccccccccc.png

评论